Připojení k plynovodní síti

Plynovodní soustavu tvoří plynovody a přípojky. Na trhu v ČR působí mnoho obchodníků se zemním plynem, fyzické připojení však spravuje pouze její provozovatel, na většině území České republiky jím je společnost GasNet (GN).

Rozšiřování, údržbu a celkovou správu sítě zajišťuje její servisní společnost GasNet Služby (dříve GridServices, RWE Distribuční služby).

Zvažujete-li připojení Vaší nemovitosti k plynovodní síti doporučujeme nejprve kontaktovat pracovníky GasNet Služby (GNS) na kontaktních místech nebo přímo navštívit webové stránky GNS a vyplnit Žádost o připojení. Spolu s vámi zváží možnosti a určí nejvhodnější způsob připojení k místní síti vhodným Plynárenským zařízením (PZ) - samostatná přípojka, nebo plynovod s přípojkou. Pro potřeby napojení požadovaného objektu je potřeba ověřit existenci stávajícího plynárenského zařízení v okolí připojované nemovitosti.

 

Před zahájením procesu přípravy připojení

je nutné mít představu o základních parametrech, nutných pro zásobovaní objektu zemním plynem: počet plynových spotřebičů v objektu a základní představa o celkové budoucí spotřebě plynu v objektu. Pracovník GNS - Technik připojování a rozvoje s Vámi sepíše potřebné dokumenty a navrhne Vám zpracovatele projektové dokumentace a případně dodavatele montážních prací - Technického partnera. V rámci schvalování žádosti bude nastaven způsob ošetření budoucích majetkoprávních vztahů spojených se zbudováním a budoucím provozem plynovodní přípojky.

Zákazník si zajistí zhotovení projektové dokumentace (PD) projektantem a její schválení Technikem připojení GNS vydáním příslušného stanoviska („Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení“) a oboustranném sepsání „Smlouvy o připojení“. Souhlasné stanovisko k PD a oboustranně podepsaná smlouva (odeslaná do Zákaznického centra) patří k základním předpokladům k budoucí realizaci PZ. 

Samostatná přípojka

Přípojka začíná v místě napojení na stávající, již provozovaný plynovod a je zakončena před Hlavním uzávěrem plynu (HUP), typicky na hranici pozemku s připojovaným objektem, případně v obvodové zdi samotného objektu. 

Plynovod s přípojkou nebo více přípojkami

Je nová část potrubí, která může být v budoucnu využita pro napojení dalších odběratelů přípojkami. Doporučení výstavby plynovodu je závislé na celkové kapacitě v místě i na možnosti dalšího rozšíření sítě v blízkosti připojované lokality.

 

 

Domovní plynovod, odběrné plynové zařízení (OPZ)

Posledním článkem soustavy je odběrné plynové zařízení (domovní plynovod), které zajišťuje samotný rozvod plynu v objektu od HUP (včetně umístění měření a případně další regulace tlaku) ke spotřebičům (domovní plynovod, průmyslový plynovod). Provozovatelem OPZ je oproti PZ samotný stavebník, nikoliv provozovatel distribuční soustavy, realizace OPZ je proto záležitostí stavebníka.

 

UPOZORNĚNÍ

Pro budoucí osazení plynoměru a zahájení zásobování ZP objektu bude nutné pracovníkům GNS doložit potřebné doklady nového/stávajícího OPZ. Domovní plynovod je možno realizovat nezávisle na připojení objektu.