Politika integrovaného systému managementu společnosti LBtech a.s. na období let 2023 - 2024

Vrcholové vedení společnosti vyhlásilo politiku integrovaného systému managementu, která vychází z celkové základní strategie společnosti.

Systémy managementu kvality (QMS), životního prostředí (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) tvoří systém řízení společnosti. Vrcholové vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti systému managementu kvality, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 

Oblast řízení kvality (QMS):

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě,
 • výrobky a služby zákazníkům jsou poskytovány v požadované kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti,
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost,
 • naše společnost v tomto regionu se snaží nabídnout především kvalitní služby,
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu společnosti a jistoty našich zákazníků,
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky, pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů.

 

Oblast systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (EMS, SMBOZP):

Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit, trvale zlepšovat systém managementu BOZP.

 • Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit, trvale zlepšovat systém managementu BOZP.

 • Společnost se zavazuje plnit příslušné právní předpisy BOZP a ŽP a jiné další požadavky, které jsou na společnost kladeny nebo k jejichž plnění se přihlásila, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a rizikům BOZP. Společnost se zavazuje přerušit nebo ukončit činnosti, které nejsou v souladu s právními a jinými předpisy a představují pro zaměstnance a další zainteresované strany neakceptovatelná rizika.

 • Společnost předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden, a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • Společnost předchází vzniku příčin možného poškození zdraví a vzniku úrazu a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy SMBOZP do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden. Společnost uplatňuje vysoké nároky na bezpečnost práce u subdodavatelů a přistupuje k nim stejně, jako ke svým kmenovým zaměstnancům.
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí a BOZP.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, rizik v oblasti BOZP, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS, SMBOZP a definovaný systém kontrolních mechanizmů.
 • Společnost se zavazuje používat bezpečnější technologie, stroje, zařízení a pracovní postupy s minimem výskytu rizik.
 • Společnost se zavazuje prohlubovat povědomí zaměstnanců v oblasti SMBOZP a EMS, vytvářet jejich povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP a ŽP.

 

Na základě této politiky integrovaného systému managementu bude vrcholové vedení společnosti stanovovat pro každý kalendářní rok kvantifikované a termínované cíle integrovaného systému managementu. Politika a cíle budou pravidelně přezkoumávány za účelem neustálého zlepšování integrovaného systému managementu, zajišťování její vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu ke společnosti.

 

V Litomyšli dne 9. 1. 2023

 

Mgr. David Šedivý, předseda představenstva