Bezvýkopová technologie: Relining, Burstlining / Berstlining

V posledních letech dochází na poli sanací stávajících nevyhovujících inženýrských sítí, vzhledem k časové a finanční úspornosti, šetrnosti k prostředí v okolí vlastní sanace a mnoha dalším výhodám, k rozvoji a častějšímu využívání bezvýkopových technologií.

Bezvýkopová technologie pro provádění opravy, renovace a obnovy inženýrských sítí má pouze minimální nároky na zemní práce, neboť nevyžaduje provádění výkopových prací po celé délce sanovaného potrubí, zemní práce se minimalizují pouze na zbudování startovacích a cílových, případně montážních šachet. Z důvodu přirozeného stárnutí současné distribuční sítě, společnost GasNet, jako největší dodavatel zemního plynu v ČR, v současné době soustředí svou investiční činnost na zajištění renovací a oprav své distribuční soustavy s cílem nadále zvyšovat spolehlivost a bezpečnost své plynárenské sítě a zařízení pro své odběratele na všech stupních distribuce.

Společnost LBtech a.s. Litomyšl při provádění sanací inženýrských sítí, zejména plynovodů a vodovodů, využívá metod Relining a Burstlining / Berstlining.

 

Metoda Relining 

slouží k obnově v zemi položených trubek vtažením nového plastového potrubí o menším průměru do stávajícího nevyhovujícího nebo poškozeného trubního systému. Původní potrubí zůstane neporušeno v zemi, do něj se zatahují krátké trubní moduly, případně se zatahuje celý nový úsek několika již svařených trubních částí.


Užívá se s výhodou u sanací potrubí:

  • která jsou kapacitně předimenzovaná
  • při přechodu plynovodu na vyšší tlak
  • při zvýšení průtočného množství v hladkém potrubí lPE


Metoda Burstlining/Berstlining 

spočívá v nahrazení stávajícího nevyhovujícího plastového (PP), ocelového nebo litinového potrubí (vodovody) vtažením nového plastového potrubí stejné nebo vyšší dimenze do stávajícího nevyhovujícího nebo poškozeného potrubí, současně se při vtahování nových trubních modulů nebo nového úseku potrubí využitím speciálního příslušenství stávající potrubí v zemi rozlomí nebo rozřízne a tím rozšíří. Technologie zařízení umožňuje provádět Burstlining na stávajícím ocelovém nebo litinovém potrubí v dimenzích DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200

Tato metoda se přednostně používá:

  • v případech, kdy je nutné zachovat původní dimenzi
  • pro zvýšení průtočného množství přepravovaného plynu v hladkém potrubí lPE
  • pro zvýšení průtočného množství přepravovaného plynu při přechodu na vyšší provozní přetlak