Společnost LBtech a.s.

V roce 1990 byla v Litomyšli založena společnost LBtech s.r.o., která se od svého vzniku zabývala zejména výstavbou plynovodů, plynovodních přípojek, průmyslových plynovodů, kotelen a dalších vyhrazených plynárenských zařízení. 

Její zakladatelé, p. Vilém Šedivý a Ing. Jiří Bachmann, od počátků navázali na zkušenosti získané v českém plynárenství v tehdy transformujícím se státním podniku Východočeské plynárny. Za dobu naší existence jsme na poli distribučních plynovodů a místních sítí zrealizovali mnoho staveb na území celé ČR, zkušenosti jsme získávali i v zahraničí - v roce 1992 jsme jako první soukromá společnost v České republice obdrželi oprávnění pro výstavbu a rekonstrukci plynovodních sítí v SRN. 

V roce 2003 byla společnost LBtech s.r.o. úspěšně transformována na akciovou společnost.

Plynárenství

V plynárenství působíme zejména jako zhotovitel pro největšího provozovatele plynárenské soustavy na území České republiky, společnost GasNet s.r.o., v oblasti:

 • výstavby nových a rekonstrukcí stávajících NTL a STL plynovodů na úrovni místních sítí
 • rekonstrukcí VTL plynovodů a trasových uzávěrů
 • zajištění pohotovostní služby na místních sítích v části Pardubického kraje

Pro obce, soukromé investory i stavební firmy zajišťujeme:

 • výstavbu nových NTL, STL, VTL plynovodů a přípojek, plynofikace objektů a lokalit
 • přeložky stávajících NTL, STL, VTL plynovodů a přípojek
 • výstavbu a rekonstrukce domovních a průmyslových plynovodů a odběrných plynových zařízení pro firmy
 • výstavbu a rekonstrukce regulačních stanic a měřících míst

Vodohospodářské stavby

Kromě oblasti plynárenství se zabýváme:

 • výstavbou a rekonstrukcemi ostatních inženýrských sítí a zařízení
 • gravitační a tlakové kanalizace
 • vodovodní řady a přípojky
 • rozvody tlakové vody a vzduchu pro výrobu technického sněhu
 • výstavbou objektů pro odvodnění a odplynění skládek odpadů
 • rekonstrukce rozvodů čistíren odpadních vod (ČOV)

Po celou dobu naší působnosti

se soustředíme na provádění našich zakázek v nejvyšší možné kvalitě. Od roku 1990 vlastníme oprávnění Institutu technické inspekce České republiky, nově Technické inspekce ČR (TIČR), a jsme certifikovanou společností dle TPG 923 01 certifikačního a registračního orgánu v plynárenství GAS s.r.o., od roku 2001 máme zaveden integrovaný systém managementu kvality podle ISO.

Naši zaměstnanci jsou plně kvalifikovaní, od našeho vzniku aktivně spolupracujeme s odborníky v oblasti plynárenství na vývoji a uvádění do praxe postupů na poli výstavby, rekonstrukci a celkově bezpečnému užívání plynárenských a ostatních inženýrských sítí. Při naší činnosti prosazujeme použití materiálu PE (polyethylen) pro výstavbu inženýrských sítí pro jeho nesporné výhody, spočívající mj. ve vysoké životnosti, vysoké odolnosti vůči nepříznivým vlivům prostředí, odolnosti vůči působení tlakových rázů, nenáročné manipulace a usnadnění případných oprav. Jako jedna z mála firem na českém trhu se zabýváme využitím bezvýkopové technologie relining (burstlining / brestlining) pro rekonstrukce a opravy nevyhovujících inženýrských sítí, která spočívá v nahrazení stávajícího potrubí vtažením nového PE potrubí s možností současného zachování dimenze a to bez nutnosti provádění výkopu po celé délce úseku. 

Působíme na celém území České republiky, zejména na území Pardubického a Královéhradeckého kraje.