Podmínky realizace plynovodní přípojky

Stavebník

1) Stavebník se zavazuje dodat zhotoviteli všechny podklady potřebné pro nahlášení a realizaci výstavby plynovodní přípojky v potřebném rozsahu.

2) Stavebník čestně prohlašuje, že majetkoprávní a veřejnoprávní vztahy ke všem dotčeným subjektům má bez výhrad ošetřeny. Stavebník je povinen v dostatečné lhůtě před plánovanou realizací na vlastní náklady zajistit potřebná povolení dotčených orgánů a správců ostatních dotčených inženýrských sítí včetně vytýčení podzemního vedení.

3) Stavebník bere na vědomí, že termín realizace je podmíněný volnými kapacitami zhotovitele a že jednotlivé fáze realizace od nahlášení po zprovoznění (osazení měřidla = zahájení provozu) může být podmíněno termínům, které jsou pro zhotovitele závazné a nemůže je ovlivnit.

4) Stavebník se zavazuje připravit v nezbytném rozsahu na vlastní náklady výkopové práce a umístění hlavního uzávěru plynu (pokud nebylo stanoveno jinak) v souladu s PD a podmínkami provozovatele plynárenské soustavy dle přiloženého schématu dle dohody se zhotovitelem nejpozději 1 den před plánovanou realizací.

4. 1.) Výkop musí být dostatečně široký, min. 40 cm, nesoudržné části zeminy musí být v dostatečné míře odstraněny nebo jinak zajištěny (od hloubi 130 cm pažením stěn výkopu). Výkopek musí být uložen od hrany výkopu min. 50 cm. Za zajištění staveniště proti pádu osob a jeho značení z hlediska bezpečnosti v dostatečné míře dle doporučení (zábrany, značení) zodpovídá stavebník.

4. 2.) Nejpozději v den realizace je stavebník povinen zajistit potřebný podsypový a obsypový materiál (písek nebo kamenný prach frakce 0-4 mm) v množství potřebném pro podsyp dna výkopu pro pokládku potrubí do výše min. 10 cm a zásyp potrubí min. 10 m po stranách a 30 cm nad vrchní stěnu potrubí přípojky. Obsypovým materiálem obsypané potrubí stavebník opatří v celé vodorovné délce zhotovitelem dodanou žlutou výstražnou fólií. Stavebník se zavazuje obsyp a podsyp provést neprodleně po vpuštění ZP do potrubí a o podsypání, obsypu a položení fólie zhotovit fotodokumentaci dle návodu.

4. 3.) Dle typu umístění hlavního uzávěru plynu (HUP - výklenek ve zdi, pilíř, přístavek, apod.) se stavebník zavazuje toto umístění připravit nejpozději v den realizace dle PD a schématu v příloze. Umístění HUP musí být opatřeno uzavíratelnými dvířky s označením „Hlavní uzávěr plynu“. V případě umístění HUP ve výklenku je stavebník povinen zajistit vedení svislé části potrubí v záseku v míře dostatečné dle dimenze přípojky a ochranné trubky v celé výšce ode dna výkopu po umístění HUP.

UPOZORNĚNÍ

V případě nevyhovujícího výkopu nebo nedostatečné připraveného umístění hlavního uzávěru plynu si zhotovitel vyhrazuje právo odložit realizaci do doby, než bude stav napraven, případně odstoupit od realizace přípojky. Zhotovitel má právo nárokovat uhrazení nákladů na zbytečný výjezd, případně navýšit konečnou cenu za zhotovení přípojky.

4. 4.) Bez zbytečných odkladů po zbudování a propojení přípojky se stavebník zavazuje řádně obsypané potrubí s výstražnou fólií zasypat do úrovně terénu zeminou a uvést povrchy v místě výkopu do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků/správců pozemků. V případě umístění přípojky v záseku ve zdivu, musí být nejpozději do zahájení technické přejímky zásek (alespoň provizorně) zapraven. V případě umístění HUP v pilíři musí být svislá část přípojka nejméně 10 cm pod spodní hranu dvířek HUP obsypána stejným obsypovým materiálem.

5.) Stavebník se zavazuje v průběhu nebo bezprostředně po realizaci přípojky k součinnosti při kompletaci Předávací dokumentace (administrativní, dokumentační). Zavazuje se opatřit podpisem všech stavebníků části budoucí předávací dokumentace přípojky a dodat fotodokumentaci v nezbytném rozsahu dle části návodu Potřebná fotodokumentace. V případě uložení potrubí v pozemku pod správou jiného vlastníka/správce (město, obec, SÚS, ŘSD, apod.) je pro technickou přejímku třeba doložit i zpětné předání povrchů jejich vlastníku/správci.

6.) Stavebník se zavazuje uhradit cenu díla, faktura za provedení díla bude stavebníkovi vystavena při zahájení technické přejímky se splatností 30 dnů.

Zhotovitel

1.) Zhotovitel se zavazuje zrealizovat plynovodní přípojku v nejvyšší kvalitě dle projektové dokumentace, případně dle změn odsouhlasených zástupcem provozovatele vzniklých v průběhu díla.

2.) Zhotovitel čestně prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci, kteří se na výstavbě podíleli vlastní příslušná oprávnění a osvědčení.

3.) Zhotovitel čestně prohlašuje, že veškeré použité materiály jsou vhodné a určené pro výstavbu plynovodní přípojky a vlastní příslušný doklad o vhodnosti materiálu k užití při výstavbě (atest, certifikát výrobku, atd.).

4.) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečných odkladů vyhotovit technickou dokumentaci plynovodní přípojky a zajistit Technickou přejímku s provozovatelem bezprostředně po získání všech potřebných dokladů včetně dokumentace od stavebníka. Lhůta na přejímku s provozovatelem je 30 dnů od vpuštění plynu do přípojky. Lhůta může být navýšena o dny předcházející doložení potřebné dokumentace stavebníka zhotoviteli.

5.) Kopie Technické dokumentace plynovodní přípojky bude stavebníkovi předána nebo doručena po uhrazení faktury za realizaci přípojky, případně dle domluvy i dříve.

6.) Zhotovitel na zhotovené dílo poskytuje záruční dobu 60 měsíců od termínu uvedeném v Zápisu o technické přejímce.