Příprava výstavby plynovodní přípojky

Proces připojení je podmíněný mnoha faktory, je uzavřený a jednotlivé kroky nelze přeskakovat.

V zájmu zhotovitele je nejkratší možná doba, je však závislá od připravenosti a kvality provedení přípravných prací, přes součinnost při přejímce mezi zhotovitelem, zákazníkem a provozovatelem. Výstavbu je proto potřeba naplánovat s dostatečnou rezervou před termínem zahájení provozu přípojky (zahájení topení).

 

Zákazník ve spolupráci s GasNet

Po kontaktování Zákaznického centra GasNet zákazníka provede procesem Technik připojení. Na základě představ zákazníka o budoucí spotřebě zemního plynu je nutné vyplnit „Žádost o připojení“. V rámci schvalování žádosti bude nastaven způsob ošetření budoucích majetkoprávních vztahů spojených se zbudováním a budoucím provozem plynovodní přípojky.

Zákazník si poté zajistí zhotovení projektové dokumentace (PD) projektantem a její schválení Technikem připojení GNS vydáním příslušného stanoviska („Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení“) a oboustranném sepsání „Smlouvy o připojení“

 

Zákazník a obec

Zákazník (stavebník) je dle Stavebního zákona povinen před zahájením výstavby zajistit povolení stavby (nejčastěji „Území souhlas“, případně „Územní rozhodnutí“) na příslušném Stavebním úřadě. Pro realizaci a budoucí bezproblémové předání a akceptaci dokumentace ze strany GNS je důležité, aby povolení stavby obsahovalo vhodnou část týkající se konkrétně zbudování, napojení a provozování plynovodní přípojky. Bez jasné zmínky o plynárenském zařízení nebude doklad akceptován!

 

Zákazník a zhotovitel PZ

Zákazník musí zhotoviteli dodat tyto dokumenty:

  • projektová dokumentace plynovodní přípojky ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (DPS) zhotovená projektantem nebo projekční kanceláří
  • platný doklad o schválení projektové dokumentace technikem připojení GNS – „Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení“,  musí mít platnou „Smlouvou o připojení“ (platnost většinou 2 roky), oboustranně podepsanou a odeslanou na Zákaznické centrum GNS
  • platný doklad stavebního úřadu o povolení stavby (např. „Územní souhlas“„Stavební povolení“, „Společný souhlas“, „Územní rozhodnutí“, „Veřejnoprávní smlouva“, …), kromě Územního souhlasu s doložením nabytí právní moci; s jasnou zmínkou o výstavbě nového plynárenského zařízení

Doklady je možné předat i elektronicky. Po doložení těchto dokladů zhotoviteli bude na základě objednávky stavebníka naplánována realizace přípojky.

Zákazník musí realizaci na své náklady stavebně připravit (administrativní doplnění podkladů, vytýčení ostatních stávajících inženýrských sítí (ČEZ, CETIN, GasNet, a další.), zemní práce (výkop trasy přípojky), příprava umístění hlavního uzávěru plynu (výstavba pilíře nebo výklenku) dle podmínek uvedených v PD a Podmínkách napojení. Stavební připravenost je podmínkou pro provedení montážních prací zhotovitelem. 

UPOZORNĚNÍ

Termín realizace je podmíněn volnou kapacitou zhotovitele a následně stavební připraveností zákazníka. Je vhodné plánovat realizaci s dostatečným předstihem od zahájení topné sezóny, je nutné přihlédnout k době zpracování předávací dokumentace (dle podmínek provozovatele 30 dní od vpuštění plynu do nové přípojky).