Realizace plynovodní přípojky

Realizace – zákazník/stavebník

Samotné realizaci předchází stavební příprava - zemní práce a zednická příprava umístění hlavního uzávěru plynu a měřícího místa pro umístění plynoměru, které provádí na vlastní náklady s dostatečným předstihem stavebník sám, případně pomocí jiného dodavatele zemních prací. Stejně tak si zákazník sám zajistí realizaci části rozvodu od budoucího HUP (měření, regulace) ke spotřebičům (OPZ, průmyslový plynovod) – tyto služby z kapacitních důvodů obvykle nenabízíme.

 

UPOZORNĚNÍ

Stavebník musí zajistit výkop a umístění HUP v podobě požadované projektovou dokumentací a dalšími podmínkami stanovenými GN. Stavebník je zodpovědný za vytýčení ostatních inženýrských sítí a za ošetření majetkoprávních a veřejnoprávních vztahů spojených s výstavbou, zodpovídá za bezpečnost provádění zemních prací a zajištění pracoviště proti úrazu dalších osob.

 

V den realizace

pracovníci zhotovitele zbudují novou plynovodní přípojku a revizní technik provede tlakovou zkoušku potrubí. Časová náročnost výstavby přípojky závisí na mnoha faktorech (obvykle od 2 až 4 hodin). Po kladném vyhodnocení zkoušky se potrubí přípojky napustí zemním plynem po hlavní uzávěr plynu (HUP), který se mechanicky uzavře zátkou.

Zákazník/stavebník je povinen ve své režii nebo pomocí dodavatele bezprostředně po provedení propoje zajistit zához šachty v souladu s PD a podmínkami provozovatele včetně základní povrchové úpravy, případně dle podmínek jednotlivých správců všech dotčených pozemků, pokud bylo požadováno. Souhlas správců cizích sítí s provedením úprav pozemků po provedení výstavby může být vyžadováno provozovatelem v rámci Technické přejímky.

Zástupce zhotovitele zákazníka vyzve k podpisu součástí budoucí předávací dokumentace a předá informace pro zajištění fotodokumentace dalších prací. Podepsané doklady a fotodokumentaci stavby v potřebném rozsahu je nutné zhotoviteli dodat v nejkratší možné době pro zhotovení Předávací dokumentace. Bez dokladů opatřených podpisem a dokumentace důležitých částí výstavby nebude možné předávací dokumentaci vyhotovit.

 

Zhotovitel

Předávací dokumentaci elektronicky předá zhotovitel Technické přejímky společnosti GasNet v nejkratší možné lhůtě, dle podmínek GNS do 30 pracovních dnů. Skutečná doba zhotovení dokumentace je však závislá na součinnosti se zákazníkem. V té době bude stavebníkovi vystavena faktura za provedené práce a odeslána zákazníkovi k úhradě, úhrada může být provedena převodem i v hotovosti, nejpozději ke dni splatnosti (obvykle 30 dnů od vystavení).

Během technické přejímky může vzniknout nutnost doplnit nebo upravit předávací dokumentaci dle požadavků odpovědného technika připojení GNS.

Po ukončení technické přejímky a úhradě vystavené faktury je připraveno jedno originální vyhotovení dokumentace pro zákazníka. V případě, že má zákazník připravený domovní rozvod plynu (OPZ) v objektu, může zákazník po provedení těchto kroků kontaktovat zákaznické centrum libovolného obchodníka s energiemi a žádat o osazení plynoměru.

Tím je proces připojení objektu plynovodní přípojkou k síti ukončen a zákazník si může zajistit spuštění svých spotřebičů svým dodavatelem topenářských prací.

Příklady dobré praxe